APA

APA POTABILA

(Conform Legii nr.458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile)

Art. 2. - În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

1. Prin apa potabila se întelege apa destinata consumului uman, dupa cum urmeaza:

a) orice tip de apa în stare naturala sau dupa tratare, folosita pentru baut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei si indiferent daca este furnizata prin retea de distributie, din rezervor sau este distribuita în sticle ori în alte recipiente

b) toate tipurile de apa folosita ca sursa în industria alimentara pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substantelor destinate consumului uman, cu exceptia cazului în care Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor aproba folosirea apei si este demonstrat ca apa utilizata nu afecteaza calitatea si salubritatea produsului alimentar în forma lui finita.

2. Prin sistem de distributie sau instalatie interioara se întelege totalitatea conductelor, garniturilor si dispozitivelor instalate între robinete de apa utilizata în mod normal pentru consumul uman si reteaua de distributie exterioara, dar numai atunci când acestea nu intra în responsabilitatea furnizorului de apa, în calitatea sa de producator si/sau distribuitor de apa, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

APA UZATA

(Conform HOTARARE   Nr. 188 din 28 februarie 2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin HG 352/2005).

Art. 2 Definitii

In sensul prezentelor norme tehnice, prin termenii inscrisi mai jos se intelege:

1. ape uzate orasenesti - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau ape meteorice

2. ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodarii si servicii, care rezulta de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere

3. ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele in care se desfasoara activitati industriale si/sau comerciale, altele decat apele uzate menajere si apele meteorice

 4. statii de epurare noi - statii de epurare proiectate, construite si date in exploatare dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari

5. statii de epurare retehnologizate/modernizate - statii de epurare care prin imbunatatirile si completarile facute permit obtinerea conditiilor de calitate stabilite prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor

6. punct de control - locul de unde se preleveaza probe de apa in vederea efectuarii analizelor de laborator, acest loc fiind:

a) in cazul evacuarilor in reteaua de canalizare a localitatii a apelor uzate menajere si industriale, ultimul camin al canalizarii interioare a utilizatorului de apa inainte de debusarea in reteaua de canalizare a localitatii

b) in cazul efluentilor din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti, a apelor uzate industriale sau al evacuarilor directe, punctul de evacuare finala a apelor uzate in apa receptoare

7. retea de canalizare - sistem de conducte care colecteaza si transporta apele uzate urbane si/sau industriale

8. aglomerare umana - o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate orasenesti si dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare

9. un echivalent locuitor (e.l.) - incarcarea organica biodegradabila avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO5 - de 60 g O2/zi

10. epurare primara - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic si/sau chimic care implica decantarea materiilor in suspensie sau prin alte procedee in care CBO5 al apelor uzate influente este redus cu cel putin 20, iar materiile in suspensie, cu cel putin 50

11. epurare secundara - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundara sau printr-un alt procedeu care permite respectarea conditiilor prevazute in prezentele norme tehnice

12. epurare corespunzatoare - epurarea apelor uzate prin orice proces si/sau sistem care dupa evacuarea apelor uzate permite receptorilor sa intruneasca obiectivele relevante de calitate prevazute in normele tehnice si in avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor in vigoare

13. namol - namol rezidual, tratat sau netratat, care provine din statia de epurare a apelor uzate

14. eutrofizare - imbogatirea apei in nutrienti, in special in compusi cu azot si/sau fosfor, determinand o crestere accelerata a algelor si a altor forme vegetale superioare, care conduce la o perturbare nedorita a echilibrului organismelor prezente in apa si asupra calitatii apei"

15. aviz de gospodarire a apelor - actul tehnico-juridic ce conditioneaza finantarea si executia obiectivelor noi de investitie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalatii existente ori procese tehnologice, precum si realizarea de lucrari de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele

16. autorizatie de gospodarire a apelor - actul tehnico-juridic ce conditioneaza punerea in functiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legatura cu apele

17. ape costiere - apele din afara liniei de apa marina de joasa adancime

18. receptor natural - resursa de apa care primeste apele uzate evacuate direct sau epurate.

 

AER

EMISII

Definitii conform &ldquoORDIN Nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare&rdquo :

ART. 2

Definitii In sensul prezentelor conditii tehnice se intelege:

(1) prin emisie de poluanti: eliminarea in atmosfera a unor poluanti solizi , lichizi sau gazosi din surse punctiforme sau de suprafata

(1.1) prin norme de limitare preventiva a emisiilor: norme privind valorile concentratiilor maxime de poluanti admise a fi eliminate in atmosfera de catre diferitele activitati antropice

(2) prin imisie: transferul poluantilor in atmosfera catre un receptor (omul si factorii sistemului sau ecologic, bunuri materiale etc.)

(2.1) prin norme de imisie: norme privind valorile concentratiilor maxime admisibile ale unor substante poluante in atmosfera

(3) prin surse stationare: constructii, utilaje, instalatii, inclusiv de ventilatie, alte lucrari fixe care produc sau prin intermediul carora se evacueaza susbstante poluante in atmosfera

(4) prin vehicule: mijloace de transport rutiere, aeriene si navale, echipate cu motoare cu ardere interna sau externa

(5) prin infrastructuri destinate transporturilor: drumuri, aeroporturi, cai ferate, tunele rutiere si feroviare, precum si alte instalatii la care efluentii gazosi sint evacuati in mediul inconjurator, fara a fi colectati

(6) prin instalatii noi: atit instalatiile care urmeaza a intra in functiune, cit si cele existente transformate, dezvoltate sau retehnologizate, atunci cind aceste amenajari conduc la:

a) degajarea de emisii mai mari sau diferite de cele anterioare

b) cheltuieli de realizare mai mari decit jumatate din costul unei instalatii similare noi

(7) sint considerate ca fiind excesive, imisiile care depasesc de cel putin 3 ori una sau mai multe dintre concentratiile maxime admisibile, stabilite prin standard de stat.

In situatia in care pentru un poluant nu este fixata valoarea limita, imisiile sint considerate ca fiind excesive, atunci cind din observatii, masuratori sau anchete rezulta ca:

a) ameninta sanatatea oamenilor si a animalelor, vegetatia, biocenozele si biotopurile lor

b) incomodeaza sensibil comunitati umane

c) aduc prejudicii constructiilor

d) aduc prejudicii solului, vegetatiei sau calitatii apelor

(8) prin limitare preventiva a emisiilor: stabilirea de norme de emisie pentru poluantii eliminati in atmosfera, potrivit prezentelor conditii tehnice

(9) prin limitare complementara a emisiilor: stabilirea de norme de emisie pentru noxe neluate in considerare intr-o analiza anterioara

(10) prin limitare mai severa a emisiilor: stabilirea de valori maxime admisibile mai coborite decit cele fixate prin normele de emisie pentru noxa respectiva. 

 

IMISII

Definitii conform &ldquoLegii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator&rdquo:

Articolul 3

În sensul prezentei legi termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. Aer înconjurator - aerul din troposfera, cu exceptia celui de la locurile de munca, astfel cum sunt definite prin Hotarârea Guvernului nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, unde publicul nu are de regula acces si pentru care se aplica dispozitiile privind sanatatea si siguranta la locul de munca.

2. Poluant - orice substanta prezenta în aerul înconjurator si care poate avea efecte daunatoare asupra sanatatii umane si/sau a mediului ca întreg.

3. Nivel - concentratia unui poluant în aerul înconjurator sau depunerea acestuia pe suprafete într-o perioada de timp data.

4. Evaluare - orice metoda utilizata pentru a masura, calcula, previziona sau estima niveluri.

5. Valoare-limita - nivelul stabilit pe baza cunostintelor stiintifice, în scopul evitarii si prevenirii producerii unor evenimente daunatoare si reducerii efectelor acestora asupra sanatatii umane si a mediului ca întreg, care se atinge într-o perioada data si care nu trebuie depasit odata ce a fost atins.

6. Nivel critic - nivelul stabilit pe baza cunostintelor stiintifice, care daca este depasit se pot produce efecte adverse directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copaci, plante sau ecosisteme naturale, dar nu si asupra oamenilor.

7. Marja de toleranta - procentul din valoarea-limita cu care poate fi depasita acea valoare, conform conditiilor stabilite în prezenta lege.

8. Planuri de calitate a aerului - planurile prin care se stabilesc masuri pentru atingerea valorilor-limita sau ale valorilor-tinta.

9. Valoare-tinta - nivelul stabilit, în scopul evitarii si prevenirii producerii unor evenimente daunatoare si reducerii efectelor acestora asupra sanatatii umane si a mediului ca întreg, care trebuie sa fie atins pe cât posibil într-o anumita perioada.

10. Prag de alerta - nivelul care, daca este depasit, exista un risc pentru sanatatea umana la o expunere de scurta durata a populatiei, în general, si la care trebuie sa se actioneze imediat.

11. Prag de informare - nivelul care, daca este depasit, exista un risc pentru sanatatea umana la o expunere de scurta durata pentru categorii ale populatiei deosebit de sensibile si pentru care este necesara informarea imediata si adecvata.

12. Prag superior de evaluare - nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului înconjurator, se poate utiliza o combinatie de masurari fixe si tehnici de modelare si/sau masurari indicative.

13. Prag inferior de evaluare - nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului înconjurator, este suficienta utilizarea tehnicilor de modelare sau de estimare obiectiva.

14. Obiectiv pe termen lung - nivelul care trebuie sa fie atins, pe termen lung, cu exceptia cazurilor în care acest lucru nu este realizabil prin masuri proportionate, cu scopul de a asigura o protectie efectiva a sanatatii umane si a mediului.

15. Contributii din surse naturale - emisii de poluanti care nu rezulta direct sau indirect din activitati umane, incluzând evenimente naturale cum ar fi eruptiile vulcanice, activitatile seismice, activitatile geotermale, incendiile de pe terenuri salbatice, furtuni, aerosoli marini, resuspensia sau transportul în atmosfera al particulelor naturale care provin din regiuni uscate.

16. Zona - parte a teritoriului tarii delimitata în scopul evaluarii si gestionarii calitatii aerului înconjurator.

17. Aglomerare - zona care reprezinta o conurbatie cu o populatie de peste 250.000 de locuitori sau, acolo unde populatia este mai mica ori egala cu 250.000 de locuitori, având o densitate a populatiei pe km2 mai mare de 3.000 de locuitori.

18. PM10 - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referinta pentru prelevarea si masurarea PM10, SR EN 12341, cu un randament de separare de 50 pentru un diametru aerodinamic de 10 micrometri.

19. PM2,5 - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referinta pentru prelevarea si masurarea PM2,5 SR EN 14907, cu un randament de separare de 50 pentru un diametru aerodinamic de 2,5 micrometri.

20. Indicator mediu de expunere - nivelul mediu determinat pe baza unor masurari efectuate în amplasamentele de fond urban de pe întreg teritoriul tarii si care ofera indicii cu privire la expunerea populatiei. Acesta este utilizat pentru calcularea tintei nationale de reducere a expunerii si a obligatiei referitoare la concentratia de expunere.

21. Obligatia referitoare la concentratia de expunere - nivelul stabilit pe baza indicatorului mediu de expunere cu scopul de a reduce efectele daunatoare asupra sanatatii umane, care trebuie atins într-o perioada data.

22. Tinta nationala de reducere a expunerii - reducerea procentuala a expunerii medii a populatiei, stabilita pentru anul de referinta cu scopul de a reduce efectele daunatoare asupra sanatatii umane, care trebuie sa fie atinsa, acolo unde este posibil, într-o perioada data.

23. Amplasamente de fond urban - locurile din zonele urbane în care nivelurile sunt reprezentative pentru expunerea, în general, a populatiei urbane.

24. Oxizi de azot - suma concentratiilor volumice (ppbv) de monoxid de azot (oxid nitric) si de dioxid de azot, exprimata în unitati de concentratie masica a dioxidului de azot (micrograme/mc).

25. Masurari fixe - masurari efectuate în puncte fixe, fie continuu, fie prin prelevare aleatorie, pentru a determina nivelurile, în conformitate cu obiectivele de calitate relevante ale datelor.

26. Masurari indicative - masurari care respecta obiective de calitate a datelor mai putin stricte decât cele solicitate pentru masurari în puncte fixe.

27. Compusi organici volatili COV - compusi organici proveniti din surse antropogene si biogene, altii decât metanul, care pot produce oxidanti fotochimici prin reactie cu oxizii de azot în prezenta luminii solare.

28. Substante precursoare ale ozonului - substante care contribuie la formarea ozonului de la nivelul solului.

29. Depuneri totale sau acumulate - cantitatea totala de poluanti care este transferata din atmosfera pe suprafete cum ar fi sol, vegetatie, apa, cladiri etc., cu o anumita arie, într-un anumit interval de timp (Legea 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurator).

30. Arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren - cantitatea totala a acestor elemente si a compusilor lor continuta în fractia PM10.

32. Hidrocarburi aromatice policiclice - compusi organici formati în totalitate din carbon si hidrogen, alcatuiti din cel putin doua cicluri aromatice condensate.

33. Mercur total gazos - vapori de mercur elementar si radicali gazosi de mercur, de exemplu din compusi de mercur solubili în apa care au o presiune de vapori suficient de mare pentru a exista în faza gazoasa.

34. Zona de protectie - suprafata de teren din jurul punctului în care se efectueaza masurari fixe, delimitata astfel încât orice activitate desfasurata în interiorul ei, ulterior instalarii echipamentelor de masurare, sa nu afecteze reprezentativitatea datelor de calitate a aerului înconjurator pentru care acesta a fost amplasat.

35. Titular de activitate - orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza, controleaza sau este delegata cu putere economica decisiva privind o activitate cu potential impact asupra calitatii aerului înconjurator.

36. Emisii fugitive - emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurator prin ferestre, usi si alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intra în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare.

37. Emisii din surse fixe - emisii eliberate în aerul înconjurator de utilaje, instalatii, inclusiv de ventilatie, din activitatile de constructii, din alte lucrari fixe care produc sau prin intermediul carora se evacueaza substante poluante.

38. Emisii din surse mobile de poluare - emisii eliberate în aerul înconjurator de mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale si aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere interna.

39. Emisii din surse difuze de poluare - emisii eliberate în aerul înconjurator din surse de emisii nedirijate de poluanti atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii si alte surse care nu au fost definite specific (Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator).