Acte normative in vigoare:

APA

Principalele acte normative:

 1. Apa potabila -  LEGE nr.458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile
 2. Ape minerale - HG 1020/2005 - Norme de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale
 3. Ape de suprafata -  ORDIN 161 /2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa
 4. Apa uzata - HG 352/2005 - aprobarea normelor privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

Alte acte normative:

 1. Ordinul nr. 1563 din 08.06.2011 pentru reglementarea activitatii de inspectie si control in domeniul gospodaririi apelor
 2. Ordin nr. 31 din 13.01.2006 pentru aprobarea Manualului pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR)
 3. Hotarare pentru aprobarea Programului de redimensionare ecologica si economica in sectorul romanesc al Luncii Dunarii si a finantarii acestuia
 4. Ordin 823/1427/2006 pentru aprobarea procedurii de codificare a atentionarilor si avertizarilor meteorologice si a avertizarilor si alertelor hidrologice &ndash M. Of. nr. 795/21.09.2006
 5. Legea nr. 14/1995 pentru ratificarea Conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea) semnata la Sofia la 29 iunie 1994 - M.Of. nr. 41/27.02.1995
 6. Legea nr. 30/1995 pentru ratificarea Conventiei privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiere si a lacurilor internationale incheiata la Helsinki la 17 martie 1992 - M.Of. nr. 81/ 03.05.1995
 7. Legea nr. 107/1996 LEGEA APELOR, M.Of. nr. 244/8.10.1996
 8. Legea 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii 107/1996, M.Of. nr. 584/30 iunie 2004
 9. Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea II-a Apa - M.Of. nr. 325/24.11.1997
 10. Legea 228/2000 pentru aprobarea OG nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa si sanatatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa tansfrontiera si a lacurilor internationale, adoptata la Helsinki la 17 martie 1992 - M.Of. nr. 629/05.12.2000
 11. Legea nr. 466/2001 pentru aprobarea OUG nr. 244/2000 privind siguranta barajelor - M.Of. nr. 428/31.07.2001
 12. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile - M.Of. nr. 552/29.07.2002
 13. Legea nr. 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii 458/2002 - M.Of. nr. 582/30.06.2004
 14. HG privind aprobarea inchirierii plajei Marii Negre - proprietate publica a statului, aflata in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane
 15. HG nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa - M.Of. nr. 272/15.06.2002
 16. HG nr. 1300/2000 privind reconstructia ecologica a raului Ialomita si afluenti in judetul Ilfov - M.Of. nr. 690/ 22.12.2000
 17. HG nr. 662/7.07.2005 privind modificarea HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila - M.Of. nr. 616/15.07.2005
 18. HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase - M.Of. nr. 428/20.05.2005
 19. HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate - M.Of. nr. 187.20.03.2002 NTPA-011 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti (Anexa 1) NTPA-002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate din retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare NTPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
 20. HG nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate - M.Of. nr. 398/11.05.2005
 21. HG nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste - M.Of. nr. 196/22.03.2002
 22. HG nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole - M.Of. nr. 196/22.03.2002
 23. Ordonanta de Urgenta privind exploatarea in siguranta a acumularilor cu folosinta piscicola, de agrement sau locala, din categoriile de importanta C si D
 24. HG nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere - M.Of. nr. 350/27.05.2002
 25. Ordin privind aprobarea Metodologiei si a Instructiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare
 26. Ordinul nr. 223/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de alarmare in caz de poluari accidentale ale apelor din Romania (SAPA-ROM) si a centrului international principal de alarmare in caz de poluari accidentale pe Dunare din Romania (CIPA-ROM)
 27. Ordin comun MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005 pentru aprobarea organizarii monitoringului pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole - M.Of. nr. 471/3.06.2005
 28. OM nr. 245/26.03.2005 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din lista I si II a substantelor prioritare/prioritar periculoase in mediul acvatic M.Of. nr. 565/01.07.2005
 29. Ordinul nr. 638/2005, 420/SB/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale M.Of. 455/30.05.2005
 30. Ordinul nr. 275/1997 al MAPPM privind Normele metodologice privind instituirea regimului de supraveghere speciala in caz de nerespectare a masurilor stabilite pentru asigurarea conditiilor inscrise in autorizatia de gospodarire a apelor - M.Of. nr. 100 bis/26.05.1997
 31. Ordinul nr. 276/1997 al MAPPM privind Metodologia de elaborare a planurilor de restrictii si folosirea apei in perioade deficitare - M.Of. nr. 100 bis/26.05.1997
 32. Ordinul nr. 277/1997 al MAPPM privind Normativul de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor - M.Of. nr. 100bis/26.05.1997
 33. Ordinul nr. 278/1997 al MAPPM privind Metodologia cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare - M.Of. nr. 100bis/26.05.1997
 34. Ordinul nr. 2/4.01.2006 al MMGA pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament &ndash M.Of. nr. 87/31.01.2006
 35. Ordinul nr. 281/1997 al MAPPM referitor la Procedura privind mecanismul de access la informatia de gospodarirea apelor - M.Of. nr. 100bis/26.05.1997
 36. Ordinul nr. 282/1997 al MAPPM referitor la Procedura privind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului in activitatea de consultare - M.Of. nr. 100bis/26.05.1997
 37. Ordinul nr. 396/1997 al MAPPM priv. aprobarea Regulamentului cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa cu sau fara baraje si stabilirea competentelor de elaborare si aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale si a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare - M.Of. nr. 111bis/04.06.1997
 38. Ordinul nr. 399/1997 al MAPPM privind aprobarea Metodologiei de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului Apelor din Romania - M.Of. nr. 111bis/04.06.1997
 39. Ordinul nr. 1097/1997 al MAPPM de aprobare a Normelor tehnice privind metodologia de conducere si control a procesului de epurare biologica cu namol activ in statii de epurare a apelor uzate orasenesti, industriale si din zootehnie (NTPA-003/1997), a Normelor tehnice privind Ghidul de stabilire a programelor de recoltare si analizare a probelor de apa uzata (NTPA-004/1997), si a Normelor tehnice privind metodologia de prelevare a probelor de ape uzate din efluentii finali (NTPA-005/1997) - M.Of. nr. 47/ 03.02.1998
 40. Ordinul nr. 1098/1997 al MAPPM de aprobare a Normativului privind dotarea cu aparatura, materiale si sticlarie a laboratoarelor de profil din cadrul unitatilor de gospodarire a apelor (NTPA-006/1997) - M.Of. nr. 47/03.02.1998
 41. Ordinul nr. 706/1998 al MAPPM privind constituirea retelei de observatii si masuratori meteorologice specifice din administrarea unitatilor bazinale de gospodarirea apelor - M.Of. nr. 470/08.12.1998
 42. Ordinul nr. 782/1999 al MAPPM privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor si Indrumarul tehnic pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor - M.Of. nr. 572bis/24.11.1999
 43. Ordinul nr. 1618/2000 al MAPPM pentru aprobarea sectiunilor reprezentative din cadrul Sistemului national de supraveghere a calitatii apelor M.Of. nr. 26/15.01.2001
 44. Ordinul nr. 114/2002 al MAPM pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatarea barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B - NTHL-014 si a Procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D - NTHL-015 - M.Of. nr. 427/19.06.2002
 45. Ordinul nr. 115/288/2002 MAPM/MLPTL pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor - NTLH-021 - M.Of. nr. 427/19.06.2002
 46. Ordinul nr. 116/289/2002 MAPM/MLPTL pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022 si a Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale - M.Of. nr. 427/19.06.2002
 47. Ordinul nr. 117/2002 MAPPM pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere si coordonare a activitatii de urmarire a comportarii in timp a barajelor - NTLH-031 - M.Of. nr. 427/19.06.2002
 48. Ordinul nr. 118/2002 MAPM pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului si autorizatiei de functionare in siguranta a barajelor - NTHL - 032- M.Of. nr. 427/19.06.2002
 49. Ordinul nr. 119/2002 MAPM pentru aprobarea Procedurii de trecere in conservare, post utilizare sau abandonare a barajelor - NTHL - 033- M.Of. nr. 427/19.06.2002
 50. Ordinul nr. 120/2002 MAPM pentru aprobarea Procedurii si competentele de efectuare a controlului privind siguranta in exploatare a barajelor - NTHL -034- M.Of. nr. 445/25.06.2002
 51. Ordinul nr. 121/2002 MAPM pentru aprobarea continutului Fisei de evidenta a barajelor NTHL - 035 - M.Of. nr. 425/18.06.2002
 52. Ord. 147/2002 MAPM pentru aprobarea Procedurii de declarare publica a caracteristicilor generale, a categoriei de importanta si a gradului de risc asociat barajelor - NTHL -036 - M.Of. nr. 4456/25.06.2002
 53. Ordinul nr. 103/705/1.292/2002 MIR/MAPM/MLPTL privind aprobarea Normelor pentru proiectarea, executia si exploatarea iazurilor de decantare din industria miniera - M.Of. nr. 742/ 11.10.2002
 54. Ord. 1.141/2002 al MAPM pentru aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor - M.Of. nr. 21/16.01.2003
 55. Ordinul nr. 1241/2003 al MAPM pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor - M.Of. nr. 104/19.02.2003
 56. Ordinul nr. 1.146/2002 al MAPM pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata - M.Of. nr. 197/27.03.2003
 57. Ordinul nr. 35/2003 al MAPM pentru aprobarea Metodelor de masurare si analiza folosite la determinarea substantelor prioritare/prioritare periculoase din apele uzate evacuate si apele de suprafata - M.Of. nr. 305/07.05.2003
 58. Ordinul nr. 639/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti - Partea a II-a: Treapta biologica indicativ NP-088-03 - M.Of. nr. 773/04.11.2003
 59. Ordinul nr. 640/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti - Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate mica (5 < Q < 50l/s) si foarte mica (Q < 5l/s), indicativ NP-089-03 - M.Of. nr. 773/04.11.2003
 60. Ordinul nr. 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa indicativ GP-084-03 - M.Of. nr. 786/ 07.11.2003
 61. Ordinul nr. 646/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului indicativ NP-091-03 - M.Of. nr. 771/04.11.2003
 62. Ord. 647/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei in vederea potabilizarii indicativ GP-087-03 - M.Of. nr. 771/ 04.11.2003
 63. Ordinul nr. 1069/2003 al MAPAM pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarirea apelor - M.Of. nr. 44/20.01.2004
 64. Ordinul nr. 1069/2003 al MAPAM pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarirea apelor - M.Of. nr. 44/20.01.2004
 65. Ordinul nr. 965/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid privind investigarea starii tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si metantancurilor in exploatare indicativ GT-052-02 - M.Of. nr. 887/12.12.2003
 66. Ordinul nr. 1012 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la informatiile de interes public privind gospodarirea apelor
 67. Ordinul nr. 1044 din 27 octombrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor
 68. Ordinul nr. 1240/1178/2005 privind aprobarea Manualului Prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii si a Manualului Primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii &ndash M.Of. nr. 168/22.02.2006
 69. Ordin de Aprobare a Codului de Bune Practici Agricole revizuit in 2005
 70. Ordin de aprobare a listelor zonelor vulnerabile
 71. Ordin de aprobare a Monitoringului pentru ape
 72. Ordin de aprobare a Programului tehnic cadru de actiune in zonele vulnerabile
 73. Ordin de aprobare a Sistemului de monitoring sol si a Sistemului de management a deseurilor organice din zootehnie
 74. Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea OG 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale Apele Romane - M.Of nr. 713/13.10.2003
 75. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare al marii teritoriale si al zonei contigue a Romaniei, completata si modificata prin Legea 36/2002 si republicata - M.Of. nr. 775/21.10.2002
 76. Legea nr. 98/1992 pentru ratificarea Conventiei privind protectia Marii Negre impotriva poluarii, semnata la Bucuresti, la 21 aprilie 1992 - M.Of. nr. 242/29.09.1992
 77. Legea nr. 6/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978 - M.Of. nr. 57/18.03.1993
 78. Legea nr. 110/1996 privind ratificarea Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii incheiata la Monte Bay la 10 decembrie 1982 si aderarea la Acordul referitor la aplicarea partii a XI-a a Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiat la New York la 28 iulie 1994 - M.Of. nr. 300/21.11.1996
 79. Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de catre Romania a Codului international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei- codul ISM) adoptat de catre Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia A741(18) din 4 noiembrie 1993 - M.Of. nr. 107/30.05.1997
 80. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare al marii teritoriale si al zonei contigue a Romaniei, completata si modificata prin Legea 36/2002 si republicata - M.Of.
 81. nr. 775/21.10.2002
 82. Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre - M.Of. nr. 711/08.11.2001
 83. Legea nr. 746/2001 pentru ratificarea Acordului privind privilegiile si imunitatile acordate Comisiei pentru protectia mediului marin al Marii Negre, semnat la Istambul la 28 aprilie 2000 - M.Of. nr. 842/28.12.2001
 84. Legea nr. 750/2001 pentru aprobarea OG nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendata, si a unor amendamente la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78) - M.Of. nr. 840/27.12.2001
 85. Legea nr. 224/2002 pentru aprobarea OG nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluarii si asigurarea conditiilor de munca si de viata la bordul navelor maritime care navigheaza in apele nationale - M.Of. nr. 312/13.05.2002
 86. Legea nr. 777/2001 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navala in Marea Neagra, semnat la Istambul la 2 aprilie 2001 - M.Of. nr. 29/17.01.2002
 87. Legea nr. 573/2002 pentru acceptarea Amendamentelor la anexa Protocolului din 1978 referitor la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia 95(46) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin, la Londra, 27 aprilie 2001 - M.Of. nr. 695/01.11.2001
 88. Legea nr. 68/2003 privind acceptarea Codului pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul in vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH),adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 si 2000 referitoare la acesta - M.Of. nr. 192/26.03.2003
 89. Legea nr. 72/2003 pentru acceptarea Codului international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul in vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Org. Maritima Internat prin Rezolutia MSC.4(48) a Comit. Securitatii Maritime din Londra la 17.06 1983 si, respectiv, prin Rezolutia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la Londra la 5 dec. 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 si 2000 referitoare la acesta - M.Of. nr. 189/26.03.2003
 90. Legea nr. 280/2003 pentru aprobarea OUG nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonelor costiere - M.Of. nr. 454/26.06.2003
 91. HG nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei - Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei in conformitate cu cerintele codului I.S.M. amendat si a Normelor metodologice pentru manadatarea auditorilor - M.Of. nr. 312/ 09.05.2003
 92. OG nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale si acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978 - M.Of. nr. 412/27.08.1999
 93. OG nr. 15/2000 pentru aderarea Romaniei la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind raspunderea civila pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, incheiat la Londra la 27 noiembrie 1992 - M.Of. nr. 35/29.01.2000

 

AER

Principalele acte normative:

 1. Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator (publicata in Monitorul Oficial nr. 452/28.06.2011)
 2. ORDIN nr.462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.
 3. HG nr. 440 din 28 aprilie 2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere
 4. Directiva 2001/80/CE - privind limitarea emisiilor de poluanti in aer proveniti de la instalatiile mari de ardere
 5. HG 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de computi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

 

Alte acte normative:

IPPC

 1. DIRECTIVA 2010/75/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii)
 2. Directiva 2008/1/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
 3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii - Publicata in Monitorul Oficial nr. 1078/30 noiembrie 2005
 4. Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii - Publicata in Monitorul Oficial nr. 327/11 aprilie 2006
 5. OUG nr. 40/2010 pentru modificarea OUG 152/2005 - M.Of. 283/30.04.2010
 6. Legea 205/2010 pentru aprobarea OUG nr. 40/2010 - M.Of. 765/16.11.2010
 7. Deciziile de raportare a stadiului implementarii Directivelor IPPC (2008/1/CE) si COV (99/13/CE si 2004/42/CE)
 8. Decizia 2010/728/UE de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru raportarea cu privire la aplicarea Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
 9. Ordinul MAPM nr. 37/02.04.2003 pentru aprobarea Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei si hartiei - publicat in Monitorul Oficial nr. 247/10.04.2003
 10. Ordinul MAPAM nr. 566/01.09.2003 pentru aprobarea Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producatoare de ciment si var - publicat in Monitorul Oficial nr. 689/01.10.2003
 11. Ordinul MAPAM nr. 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu - publicat in Monitorul Oficial nr. 800/13.11.2003
 12. Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu - publicat in Monitorul Oficial nr. 43/19.01.2004
 13. Ordinul MAPAM nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana - publicat in Monitorul Oficial nr. 206/09.03.2004
 14. Ordinul MMGA nr. 1158/2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu - Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1091 din data de 5 decembrie 2005
 15. Ordinul MAPAM nr. 1301/27.12.2005 pentru infiintarea Comisiei pentru analiza contestatiilor in cadrul procedurii de autorizare integrata
 16. Ordinul MMGA nr. 249/2005 pentru infiintarea Centrului national de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile si de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii si cu Forumul European de Informare - Publicat in Monitorul Oficial nr. 296/8 aprilie 2005

 

Instalatii mari de ardere (IMA)

 1. HG nr. 440 din 28 aprilie 2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere
 2. Directiva 2001/80/CE - privind limitarea emisiilor de poluanti in aer proveniti de la instalatiile mari de ardere
 3. Ordinul comun MAPAM, MEC, MAI, nr. 712/ 24.09.2003 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere - publicat in Monitorul Oficial nr. 145/18.02.2004
 4. Ordinul MAPAM nr. 1052/15.12.2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activitatilor instalatiilor mari de ardere - publicat in Monitorul Oficial nr. 32/15.01.2004
 5. Ordinul MMGA nr.347/17.08.2004 privind modelul de notificare a autoritatilor publice de protectie a mediului privind limitarea functionarii instalatiilor mari de ardere, in vederea derogarii de la respectarea valorilor limita de emisie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.541/2003 - publicat in Monitorul Oficial nr. 786/26.08.2004
 6. HG 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din IMA
 7. Ordinul 1052/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului Tehnic pentru IMA
 8. Ordinul 712/2004 Ghid elaborare Programe de reducere progresiva a emisiilor
 9. Ordinul 833/2005 pentru aprobarea Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din IMA
 10. Anexe la Ordinul 833/2005 Programul National de Reducere a Emisiilor
 11. Ordinul 347/2004. Model notificare derogare
 12. Ghid pentru monitorizarea si automonitorizarea emisiilor
 13. Programul National de Reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere

 

Compusi Organici Volatili (COV) din Solventii organici

Solventi

 1. Directiva 1999/13/CE a Consiliului privind reducerea emisiilor de computi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii
 2. Decizia Comisiei din 20 iulie 2006 privind un chestionar pentru rapoartele statelor membre privind punerea in aplicare a Directivei 1999/13/CE in perioada 2005-2007
 3. HG 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de computi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii
 4. HG 1902/2004 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii
 5. HG 1339/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii
 6. OM 859/2005 - Anexe

 

Vopsele, lacuri si produse de refinisare a suprafetelor vehiculelor

 1. Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili cauzate de utilizarea de solventi organici in anumite vopsele si lacuri si in produsele de refinisare a vehiculelor si de modificare a Directivei 1999/13/CE
 2. Decizia Comisiei 205/2007 de stabilire a unui model comun pentru primul raport al statelor membre privind punerea in aplicare a Directivei 2004/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili
 3. HG 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor

 

ZGOMOT

 1. ORDIN nr. 831 / 1461 din 16 iulie 2008 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului sanatatii publice privind infiintarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune si analizarea acestora, precum si pentru aprobarea componentei si a regulamentului de organizare si functionare ale acestora
 2. OM nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele de aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006
 3. HOTARARE nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant) - Republicare
 4. OM 678 / 1344 / 915 / 1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor
 5. OM 720/2007 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitatilor responsabile cu elaborarea hartilor de zgomot pentru caile ferate, drumurile si aeroporturile aflate in administrarea lor, a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum si limitele de competenta ale acestora
 6. OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot

 

SOL

 1. HG nr. 1408 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului publicat in MO nr. 802 / 23.XI.2007 - Partea I
 2. HG nr. 1403 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate publicat in MO nr. 804 / 26.XI.2007 - Partea I